Firma Testo AG ponúka vyspelé varianty    meracích  prístrojov  a  služby  pre široké    spektrum užívateľov. Okolo 2300 zamest-
   nancov,  31  dcérskych spoločností a cez
   80  obchodných  partnerov - firma  Testo
   je  zastúpená  na  všetkých kontinentoch.    Vývojoví pracovníci zastupujú všetky dis-
   ciplíny:  fyziku, chémiu, elektroniku,  pro-
   cesnú technológiu a mikromechaniku, u-
   skutočňujú výskum pre senzoriku a mera-
   ciu  techniku.  Testo  spolupracuje s uni-
   verzitami a národnými inštitútmi a je za-
   stúpené  vo  veľkom počte grémií zaobe-
   rajúcimi sa inovačnou technikou.

    


  Česká  spoločnosť  NDT1 KRAFT  sa špe-
  cializuje na vývoj a výrobu prístrojov kom-
  plexnej   nedeštruktívnej  kontroly  kvality
  povlakov  a kovov.  Garantujú vysokú  úro-
  veň  kvality  svojich výrobkov, vyrobených
  v súlade so štandardmi Európskej únie.    


  Nemecká  spoločnosť  GfG  je  od svojho   založenia v roku 1961 vedúcim špecialis-
  tom v oblasti detektorov plynov. Svoju po-
  zíciu neustále  upevňuje  investíciami do
  nových technológií a inovácií. GFG vyrá-
  ba  širokú   škálu  prenosných,  osobných,
  ale  aj  stacionárnych zariadení na detek-
  ciu  plynov,  ktoré  sú schopné detegovať
  a  merať  obsah  kyslíka  ako  aj toxických,
  dusivých  a  horľavých  plynov.  Detektory
  GfG   dokážu detegovať aj tie najmenšie
  úniky plynov s vysoko citlivými a špecific-
  kými  senzormi,  teda   poskytujú   včasné
  varovanie na ochranu osôb a zariadení.


    


  Nemecká spoločnosť  ETARI sa špeciali-
  zuje  na  výrobu, produkciu a distribúciu
  hrúbkomerov povlakov a náterov  na pro-
  fesionálne aj súkromné využitie.  Ich sor-
  timent zahŕňa moderné a inovatívne  za-
  riadenia  pre neinvazívne meranie hrúb-
  ky  povlaku  umiestnenom  na  kovovom
  povrchu.  Hrúbkomery  ETARI umožňujú
  rýchle  a presné meranie hrúbky povlaku
  náterovej hmoty.
       Nové prístroje od spoločnosti HT Italia
   ponúkajú výhody pri inštalácii fotovol-
   tických  elektrární,  riešenia  na  skúšky
   pri  úvádzaní do prevádzky,  preverení
   výkonnosti  a riešení problémov spoje-
   ných s inštaláciou fotovoltických systé-
   mov.

    
  Spoločnosť ErsaTec už s takmer 10 roč-
  nou  tradíciou  má  v ponuke jedinečné
  procesné analyzátory prchavých organic-
  kých zlúčenín - VOC Analysers (Volatile
  Organic  Compound Analyzers)  na prin-
  cípe plameňovo ionizačného detektora
  (FID). Desiatky rokov skúseností bývalých
  pracovníkov spoločnosti Bernath Atomic
  GmbH & Co. KG. vo vývoji, výrobe a pri
  meraní prchavých organických zlúčením
  (VOC) sú zárukou spoľahlivých výrobkov
  a kompetentných služieb.

    


  E + E ako špecialista senzorov produkuje
  aj prevodníky, ručné meracie prístroje,
  záznamníky na meranie relatívnej vlhkos-
  ti vzduchu, vlhkosti v oleji, teploty rosné-
  ho bodu, rýchlosti prúdenia vzduchu, prie-
  toku, CO2 a teploty. Meracie prístroje E +
  E nachádzajú uplatnenie v TZB, meteo-
  rológii, automobilovom, famaceutickom
  a potravinárskom priemysle, v poľnohos-
  podárstve, v energetike a ochrane život-
  ného prostredia, ako aj pri kontrole čis-
  tých priestorov.